Vážení rodičia!

     Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR Smernicou č. 22/2021, ktorou sa určuje postup pri prideľovaní príspevku na dopravu s účinnosťou od 28. júna 2021 upravuje postup pri úhrade cestovných nákladov na dopravu dieťaťa alebo žiaka z obce jeho trvalého pobytu do školy a späť:

 

Výška príspevku na dopravu na kalendárny rok sa určí na dieťa alebo žiaka, ktorý:

     a.) nebýva v školskom internáte – ako súčin denných cestovných nákladov a počtu dní prítomnosti žiaka v školy,

     b.) býva v školskom internáte – ako 2-násobok denných cestovných nákladov do školy z miesta trvalého pobytu

                                                         a späť za každý mesiac (t. j. 4 jazdy v mesiaci).

 

  • Dennými cestovnými nákladmi je výška najnižšieho žiackeho zľavneného cestovného v pravidelnej autobusovej doprave.
  • Cestovné náklady na dopravu dieťaťa alebo žiaka z obce jeho trvalého pobytu do školy a späť uhrádza zákonnému zástupcovi žiaka mesačne škola, ktorú žiak navštevuje, ak zriaďovateľ nezabezpečí dopravu žiaka inak.
  • Cestovné náklady na dopravu dieťaťa alebo žiaka z obce jeho trvalého pobytu do školy a späť sa preukazujú cestovnými lístkami.

 

Cestovné lístky:

 

a.)  PREDKLADÁ     zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka, ktorého dieťa má možnosť dochádzať do školy vlakom aj autobusom,

b.) NEPREDKLADÁ zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka:

  • ktorý, má možnosť dochádzať do školy len autobusom, alebo
  • ktorého zdravotný stav neumožňuje jeho prepravu hromadnou dopravou za obdobie trvania takého zdr. stavu; – namiesto nich predkladá potvrdenie pediatra, ktorý dieťati alebo žiakovi poskytuje všeobecnú ambulantnú starostlivosť pre deti a dorast.

            (Potvrdenie musí byť lekárom vystavené v mesiaci september 2021 s uvedením obdobia – t. j. „Potvrdenie  platí na školský rok 2021/2022“ !!! ).

 

 Cestovné lístky je vždy potrebné nalepiť na hárok papiera a odovzdať škole ihneď po ukončení kalendárneho mesiaca, za ktorý lístky predkladáte!

 

V Prešove dňa 19. augusta 2021

 

 Vybavuje:

Ing. Ľuba Vongrejová, asistentka riaditeľa

príloha: Info k dopravnému – AKTUAL Smernica 2021-2022

Informácie o úhrade cestovných nákladov na dopravu dieťaťa alebo žiaka do školy