Výchovný poradca plní úlohy školského poradenstva v otázkach výchovy, vzdelávania, profesijnej orientácie detí a kariérového poradenstva. Konzultácie poskytuje nielen žiakom, ale aj ich zákonným zástupcom a učiteľom. V náplni jeho práce je aj sprostredkovať pedagogické, psychologické, sociálne, psychoterapeutické, reedukačné a iné služby, ktoré koordinuje v spolupráci so školským psychológom, triednymi učiteľmi a odbornými zamestnancami poradenských zariadení.

Výchovná poradkyňa: Mgr. Iveta Pavlovská

Konzultačné hodiny pre rodičov a žiakov sú:

v utorok od 8,00 do 10,00 hod.

v kabinete výchovného poradcu.

V prípade potreby je možná konzultácia po predchádzajúcom dohovore mimo konzultačných hodín, stretnutie je potrebné vopred si dohodnúť telefonicky (051/7711360) alebo prostredníctvom Edupage, mailu – pavlovska.iveta@gmail.com.

 

Aktuálne informácie pre žiakov 9. ročníka ZŠ

Externé testovanie žiakov 9. ročníka ZŠ sa v školskom roku 2023/2024 uskutoční v riadnom termíne 20. marca 2024

a v náhradnom termíne 4. apríla 2024

Žiak si môže podať najviac 1 prihlášku na maximálne 4 odbory:

2 na stredné školy, kde sa špeciálne zručnosti, schopnosti, talent žiaka overujú talentovou skúškou,

2 na ostatné stredné školy, kde sa zručnosti, schopnosti žiaka neoverujú talentovou  skúškou.

Poradie škôl na prihláške má pre riaditeľov stredných škôl len informačný charakter.

Rodič/zákonný zástupca) podáva prihlášku elektronicky priamo zo svojho EduPage – „Prijímačky 2024“ na úvodnej stránke (vstup cez rodičovské konto)Vyplnenú prihlášku odošlete prostredníctvom školského informačného systému EduPage  najneskôr do 19. marca 2024 základnej škole na potvrdenie hodnotenia riaditeľom školy.

  • Ak žiak prestúpil z inej školy – nemá kompletne zadané známky, je potrebné pridať scany alebo fotky vysvedčení.
  • Je potrebné nahrať potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti pre určené odbory. Dokument minedu: Zoznam odborov, v ktorých sa vyžaduje zdravotná spôsobilosť 24_25 Tlačivo potvrdenie: TU 
  • Je potrebné zadať výsledky predmetových olympiád, športových či umeleckých súťaží, ak škola zohľadňuje výsledky z nich v prijímacom konaní. Zadajte názov súťaže, kolo a umiestnenie. Pripojte fotografiu alebo scan diplomu.
  • Ak niektorý z odborov vyžaduje doplňujúce prílohy alebo potvrdenia, alebo chcete oznámiť škole ďalšie informácie, môžete tak urobiť v závere prihlášky.

Základná škola bude vidieť, že rodič podal prihlášku elektronicky a môže potvrdiť známky uvedené na prihláške. Riaditeľ základnej školy prihlášku elektronicky potvrdí bezodkladne tak, aby zákonný zástupca mohol podať prihlášku na vzdelávanie v zákonnej lehote do 20. 3. 2023.

Harmonogram prijímacieho konania:

zverejní kritériá na všetky odbory pre nasledujúci školský rok 30.11.2023. 

Zákonný  zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi SŠ  na všetky učebné a študijné odbory do 20.3.2024 na stránke základnej školy EduPage.

Stredné športové školy – overenie športového výkonu – 1. fáza talentových skúšok na SŠŠ              25.3. – 19.4.2024

SŠ 1. kolo 1. termín talentových skúšok                            26.4. – 30.4.2024

     overenie zdravotnej spôsobilosti pre SŠŠ (2.fáza)

SŠ 1. kolo 1. termín prijímacích skúšok                 2.5. – 3.5.2024

 1. kolo 2. termín prijímacích skúšok                 6.5. – 7.5.2024

SŠ 1. kolo 2. termín talentových skúšok                           9.5. – 13.5.2024

 a overenie zdravotnej spôsobilosti pre Stredné športové školy (2. fáza)

Odvolacie konanie po 1. kole prijímacích skúšok.             od 16.5.2024

SŠ  Zverejní konanie druhého kola                                                                6.6.2024

SŠ  2. kolo prijímacích skúšok.                                                          18.6. – 19.6.2024

Dokumenty na stiahnutie:

Dôležité termíny pre žiakov 9. ročníka v školskom roku 2023/2024

Dokument Ministerstva školstva Termíny prijímacích skúšok na SŠ:

Podrobný návod Ako podať elektronickú prihlášku na strednú školu

Povinné prílohy prihlášky

Zoznam odborov, v ktorých sa vyžaduje zdravotná spôsobilosť študovať príslušný odbor vzdelávania pre školský rok 2024/2025

Kritéria prijímacieho konania na všetky odbory vzdelávania strednej školy okrem osemročného vzdelávacieho programu

Praktické zdroje informácií pri voľbe povolania 2023/2024

 

 

Dôležité internetové stránky:

www.svsmi.sk – tu nájdete prehľad stredných škôl,  odborov a  ich  naplnenosť

www.strednaskola.sk

www.povolania.eu – sprievodca svetom povolaní

www.svetprace.sk

www.careerpathsinclusive.eu/sk/ – stránka s poradenstvom pre sluchovo postihnutých

Buď aktívny aj ty….     

Pri výbere strednej školy sa informuj:

  • u výchovného poradcu
  • u triedneho učiteľa/učiteľky
  • poraď sa s rodičmi
  • pýtaj sa aj kamarátov, ktorí tam prípadne už študujú

Testy na prijímacie skúšky:

Spravte si testy a pripravte sa na prijímacie skúšky 2024/25. Na stránke www.skusky.eu nájdete testy z matematiky a slovenského jazyka a literatúry pre všetky stredné školy.

Testy sú pripravené odborníkmi a sú v súlade s aktuálnymi požiadavkami na prijímacie skúšky. Spravte si testy a zistite, na čom treba popracovať. Testy sú rozdelené podľa ročníka a typu školy. Po absolvovaní testu dostanete vyhodnotenie s vysvetlením správnej odpovede. Testy sú anonymné a bezplatné.