cvicna skola PU

Štatút cvičnej školy pre pedagogickú prax študentov Prešovskej univerzity v Prešove vznikol s cieľom skvalitniť prípravu študentov učiteľských študijných odborov pre potreby praxe. Cvičné školy pre pedagogickú prax študentov PU v Prešove sú vybrané materské školy, základné školy, gymnáziá, stredné odborné školy, konzervatóriá, základné umelecké školy, ktoré zaručujú kvalitu edukačného procesu kompetentnými cvičnými učiteľmi. V pondelok, 8.2.2016, došlo k oficiálnemu odovzdávaniu štatútov cvičných škôl. Z ich zástupcami sa stretla prorektorka pre  vzdelávanie, doc. PhDr. Martina Kášová, PhD., a prorektor pre vedu, umenie, šport a akreditáciu, prof. PhDr. Milan Portik, PhD.

Štatút cvičnej školy: PDF dokument

Fotografie z odovzdávania dekrétov Štátutu cvičnej školy/cvičného školského zariadenia Prešovskej univerzity v Prešove.

text a foto: Andrea Čajová

zdroj: http://www.unipo.sk/aktuality/23892/