Oznamovanie protispoločenskej činnosti

Na základe zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“), vydal riaditeľ/ka školy – Spojená škola Pavla Sabadoša internátna, Duklianska 2,08001 Prešov, IČO:42037425 – Smernicu č. 1/2023- Smernica o postupe pri oznamovaní protispoločenskej činnosti (viď príloha).
Zodpovednou osobou, ktorá plní úlohy zamestnávateľa podľa zákona je v zmysle § 10 ods. 1 a 2 zákona kontrolór obce.

Oznámenie v zmysle zákona je možné podať:

1. Oznámenie možno podať písomne, ústne alebo elektronickou poštou.
2. Písomne – v uzatvorenej obálke s označením „Neotvárať – do rúk zodpovednej osoby“, a  to priamo do rúk zodpovednej osoby, osobne na adrese obce alebo poštou na adresu: Spojená škola Pavla Sabadoša internátna, Duklianska 2,08001 Prešov, IČO: 42037425. Zamestnanec školy, poverený prijímaním poštových zásielok nie je oprávnený obálku s takýmto označením otvárať a je povinný ju bez zbytočného odkladu postúpiť zodpovednej osobe.
3. Ústne – osobne, do záznamu zodpovednej osobe, ktorá o ňom vyhotoví zápisnicu.
4.Elektronickou poštou – na e-mailovú adresu zodpovednej osoby: dcukerspojenaskola@gmail.com

Táto e-mailová adresa je dostupná 24 hodín denne.
Oznámenia prijaté prostredníctvom elektronickej pošty, ktoré prijala osoba odlišná od zodpovednej osoby, je táto osoba povinná bezodkladne postúpiť na vybavenie zodpovednej osobe.

Prílohy:

Smernica o postupe pri oznamovaní protispoločenskej činnosti –

Zákon č. 54/2019 Z.z. Zákon o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.