OZ Priatelia sluchovo postihnutých detí

 1.     Názov občianskeho združenia je:   Priatelia sluchovo postihnutých detí

2.     Oficiálna skratka názvu je:      PSPD

3.     Sídlom združenia je: Mirka Nešpora 4880/29080 01  Prešov

4.     Združenie je dobrovoľná organizácia združujúca ľudí za účelom vzdelávania, podpory, pomoci, ochrany a osvety  sluchovo a rečovo postihnutých ľudí a ich rodín.

5.     Združenie je právnickou osobou s právnou subjektivitou, zriadenou v súlade so zákonom č. 83/1990 o združovaní občanov v znení neskorších predpisov; vzniklo registráciou na MV SR dňom 28. 08. 1997.

Hlavným cieľom OZ je ochrana a podpora sluchovo a rečovo postihnutých detí a mládeže, ich rodín, ich kultúry, ľudských práv, rozvoj duchovných hodnôt, podpora občanov so zdravotným postihnutím.

     

      Cieľom združenia je:

a)     všestranný rozvoj postihnutých ľudí s prioritným zameraním na sluchovo a rečovo postihnutých, ako aj týmto postihnutím ohrozených  – deti, mládež aj dospelých,

b)     zvyšovanie úrovne života takto postihnutých ľudí,

c)     výchova a vzdelávanie spoločnosti k zodpovednosti za kvalitu života takto postihnutých ľudí

d)     všestranná podpora a ochrana takto postihnutých ľudí, ich rodín, jazyka a kultúry,

e)     presadzovanie rešpektovania ľudských práv takto postihnutých ľudí,

f)      spolupráca s partnerskými, mimovládnymi, vládnymi organizáciami, vzdelávacími inštitúciami za účelom zvyšovania informovanosti, osvety doma i v zahraničí,

g)     presadzovanie potrieb, záujmov svojich členov a takto postihnutých ľudí.

         Predmetom realizácie cieľov združenia je uskutočňovanie:

a)     výchovnej a  vzdelávacej činnosti, integračnej a preventívnej činnosti, diagnostickej a terapeutickej  činnosti, poradenskej a konzultačnej činnosti, kultúrno-osvetovej činnosti, sociálno-rehabilitačnej činnosti, sociálnej a charitatívnej činnosti, športovo-rekreačnej činnosti

b)     zvyšovanie informovanosti, odbornej úrovne rodičov, pedagógov, špeciálnych pedagógov, psychológov, a iných odborníkov, orgánov štátnej správy, samosprávy, študentov, detí a verejnosti prostredníctvom organizovania:

1.     kurzov, seminárov, prednášok, konferencií a sympózií,

2.     praktických stretnutí,

3.     domácich a zahraničných študijných pobytov,

4.     spolupráce s pedagógmi a študentmi vzdelávacích inštitúcií

 

DARUJTE 2 % Z VAŠICH DANÍ

Vážení rodičia a priatelia školy,

pomôžte nám skvalitniť všestranný rozvoj sluchovo postihnutých detí a detí s narušenou komunikačnou schopnosťou na škole darovaním 2% z dane!

pomoc

Je tu obdobie ročného zúčtovania dane zo závislej činnosti za kalendárny rok 2022 a možnosť poukázania sumy do výšky 2% (3 %1) z príjmov fyzickej osoby podľa § 50 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

Svoje 2% (3 %1) zo svojich už odvedených daní z príjmov môžete darovať neziskovej organizácii

Občianske združenie
„PRIATELIA SLUCHOVO POSTIHNUTÝCH DETÍ“
Mirka Nešpora 4880/29, Prešov
IČO: 37941925

Číslo účtu – IBAN:  SK91 0200 0000 0000 3403 3572   

deaf1

ktoré každoročne podporuje výchovu a vzdelávanie detí a žiakov so sluchovým postihnutím a s narušenou komunikačnou schopnosťou v Spojenej škole Pavla Sabadoša internátnej v Prešove.

Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Zároveň je prejavom Vašej dôvery a podpory všestranného rozvoja detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2% (3 %1)!

Finančné prostriedky budú použité na:

  • skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na škole,
  • podporu mimoškolských aktivít detí a žiakov školy,
  • všestranný rozvoj detí a žiakov školy.

Ak sa rozhodnete darovať nám 2% (3 %1)(minimálne 3 €) zo svojich daní z príjmu, pripravili sme pre Vás stručný návod, ako na to.

Ako postupovať

15.2.2024 – posledný termín pre zamestnancov, aby požiadali zamestnávateľov o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb

2.4.2024 – posledný termín na podanie daňového priznania pre fyzické osoby, ktoré si podávajú daňové priznanie – v rámci DP sa poukazujú aj 2% z dane (3% v prípade dobrovoľníkov).

Ak fyzická osoba oznámi daňovému úradu predĺženie termínu na podanie daňového priznania, tak 2% poukazuje v tomto predĺženom termíne!

2.4.2024 – posledný termín na podanie daňového priznania pre právnické osoby – v rámci DP sa poukazujú aj 2% z dane – POZOR! ak chce právnická osoba poukázať 2% z dane, termín na podanie daňového priznania je zároveň aj posledným termínom na darovanie financií vo výške 0,5%. Ak právnická osoba nedaruje 0,5%, tak v roku 2023 môže poukázať iba 1,0% z dane.

Ak právnická osoba oznámi daňovému úradu predĺženie termínu na podanie daňového priznania, tak „2%“ poukazuje v tomto predĺženom termíne!

Pokiaľ má právnická osoba hospodársky rok odlišný od kalendárneho roka, podáva daňové priznanie a poukazuje 2% v termíne na podanie daňového priznania.

30.04.2024 – termín pre zamestnancov na podanie Vyhlásenia o poukázaní 2% z dane (spolu s Potvrdením o zaplatení dane)

Poznámka 1  – podiel do výšky 3 % zaplatenej dane možno prijímateľovi poukázať, ak fyzická osoba, ktorá v zdaňovacom období vykonávala dobrovoľnícku činnosť podľa zákona č. 406/2011 Z. z. počas najmenej 40 hodín a predloží o tom písomné potvrdenie, ktoré je prílohou tohto vyhlásenia. 

Stiahnite si potrebné tlačivá

Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% (3 %1) zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby PDF

Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti na účely vyhlásenia o poukázaní sumy do výšky 2 % alebo 3 % zaplatenej dane fyzickej osoby PDF

Kontaktné údaje:

Občianske združenie „Priatelia sluchovo postihnutých detí“
Mirka Nešpora 4880/29
080 01 Prešov
IČO: 37941925
Tel. Kontakt: 051 7711360

Predseda: Mgr. Andrea Muličáková

Podpredseda: Mgr. Michaela Jurková

Hospodárka: Mgr. Lucia Sedláková

Čerpanie finančných prostriedkov v roku 2023 PDF

NAŠE PROJEKTY