OZ Priatelia sluchovo postihnutých detí

 1.     Názov občianskeho združenia je:   Priatelia sluchovo postihnutých detí

2.     Oficiálna skratka názvu je:      PSPD

3.     Sídlom združenia je: Mirka Nešpora 4880/29080 01  Prešov

4.     Združenie je dobrovoľná organizácia združujúca ľudí za účelom vzdelávania, podpory, pomoci, ochrany a osvety  sluchovo a rečovo postihnutých ľudí a ich rodín.

5.     Združenie je právnickou osobou s právnou subjektivitou, zriadenou v súlade so zákonom č. 83/1990 o združovaní občanov v znení neskorších predpisov; vzniklo registráciou na MV SR dňom 28. 08. 1997.

Hlavným cieľom OZ je ochrana a podpora sluchovo a rečovo postihnutých detí a mládeže, ich rodín, ich kultúry, ľudských práv, rozvoj duchovných hodnôt, podpora občanov so zdravotným postihnutím.

     

      Cieľom združenia je:

a)     všestranný rozvoj postihnutých ľudí s prioritným zameraním na sluchovo a rečovo postihnutých, ako aj týmto postihnutím ohrozených  – deti, mládež aj dospelých,

b)     zvyšovanie úrovne života takto postihnutých ľudí,

c)     výchova a vzdelávanie spoločnosti k zodpovednosti za kvalitu života takto postihnutých ľudí

d)     všestranná podpora a ochrana takto postihnutých ľudí, ich rodín, jazyka a kultúry,

e)     presadzovanie rešpektovania ľudských práv takto postihnutých ľudí,

f)      spolupráca s partnerskými, mimovládnymi, vládnymi organizáciami, vzdelávacími inštitúciami za účelom zvyšovania informovanosti, osvety doma i v zahraničí,

g)     presadzovanie potrieb, záujmov svojich členov a takto postihnutých ľudí.

         Predmetom realizácie cieľov združenia je uskutočňovanie:

a)     výchovnej a  vzdelávacej činnosti, integračnej a preventívnej činnosti, diagnostickej a terapeutickej  činnosti, poradenskej a konzultačnej činnosti, kultúrno-osvetovej činnosti, sociálno-rehabilitačnej činnosti, sociálnej a charitatívnej činnosti, športovo-rekreačnej činnosti

b)     zvyšovanie informovanosti, odbornej úrovne rodičov, pedagógov, špeciálnych pedagógov, psychológov, a iných odborníkov, orgánov štátnej správy, samosprávy, študentov, detí a verejnosti prostredníctvom organizovania:

1.     kurzov, seminárov, prednášok, konferencií a sympózií,

2.     praktických stretnutí,

3.     domácich a zahraničných študijných pobytov,

4.     spolupráce s pedagógmi a študentmi vzdelávacích inštitúcií

 

DARUJTE 2 % Z VAŠICH DANÍ

Vážení rodičia a priatelia školy,

pomôžte nám skvalitniť všestranný rozvoj sluchovo postihnutých detí a detí s narušenou komunikačnou schopnosťou na škole darovaním 2% z dane!

pomoc

Je tu obdobie ročného zúčtovania dane zo závislej činnosti za kalendárny rok 2020 a možnosť poukázania sumy do výšky 2% (3 %1) z príjmov fyzickej osoby podľa § 50 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

Svoje 2% (3 %1) zo svojich už odvedených daní z príjmov môžete darovať neziskovej organizácii

Občianske združenie
„PRIATELIA SLUCHOVO POSTIHNUTÝCH DETÍ“
Mirka Nešpora 4880/29, Prešov
IČO: 37941925

deaf1

ktoré každoročne podporuje výchovu a vzdelávanie detí a žiakov so sluchovým postihnutím a s narušenou komunikačnou schopnosťou v Spojenej škole Pavla Sabadoša internátnej v Prešove.

Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Zároveň je prejavom Vašej dôvery a podpory všestranného rozvoja detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2% (3 %1)!

Finančné prostriedky budú použité na:

  • skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na škole,
  • podporu mimoškolských aktivít detí a žiakov školy,
  • všestranný rozvoj detí a žiakov školy.

Ak sa rozhodnete darovať nám 2% (3 %1)(minimálne 3 €) zo svojich daní z príjmu, pripravili sme pre Vás stručný návod, ako na to.

Ako postupovať

Na poukázanie tejto sumy je potrebné vypísať
„Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% (3 %1) zaplatenej dane…“
a priložiť
„Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti“,
ktoré vystaví Váš zamestnávateľ.

Tieto dve tlačivá doručte do 31. marca 2022 na príslušný Daňový úrad podľa miesta Vášho trvalého bydliska.

Tí, ktorí si robia daňové priznanie sami, tlačivo na poukázanie 2% zaplatenej dane je súčasťou Daňového priznania FO typ: A alebo B

Právnické osoby môžu poukázať 1,5% (2%) z dane do 31. marca 2022 aj viacerým prijímateľom. Minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 8,30 € .

Poznámka 1  – podiel do výšky 3 % zaplatenej dane možno prijímateľovi poukázať, ak fyzická osoba, ktorá v zdaňovacom období vykonávala dobrovoľnícku činnosť podľa zákona č. 406/2011 Z. z. počas najmenej 40 hodín a predloží o tom písomné potvrdenie, ktoré je prílohou tohto vyhlásenia. 

Stiahnite si potrebné tlačivá

Poučenie o vyplnení vyhláseni PDF

Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% (3 %1) zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby PDF

Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti na účely vyhlásenia o poukázaní sumy do výšky 2 % alebo 3 % zaplatenej dane fyzickej osoby PDF

Kontaktné údaje:

Občianske združenie „Priatelia sluchovo postihnutých detí“
Mirka Nešpora 4880/29
080 01 Prešov
IČO: 37941925
Tel. Kontakt: 051 7711360

Predseda: Mgr. Andrea Muličáková

Podpredseda: Mgr. Michaela Jurková

Hospodárka: Mgr. Lucia Sedláková

Čerpanie finančných prostriedkov v roku 2022 PDF

NAŠE PROJEKTY