Oznamy školskej jedálne pre rodičov

– platby za stravu detí je nutné vyplatiť vždy do posledného dňa mesiaca na mesiac nasledujúci

V prípade neprítomnosti dieťaťa v škole je potrebné stravu odhlásiť najneskôr deň vopred do 14.00 hod., v opačnom prípade nebude na tento deň neprítomnosti strava odhlásená a zákonný zástupca je povinný túto stravu zaplatiť. V prípade náhleho ochorenia dieťaťa je možné v prvý deň neprítomnosti je možné vybrať obed do obedára.

 – za odhlásenie stravy je zodpovedný samotný rodič, nie učiteľ ani vychovávateľ

 – priame telefonické spojenie do jedálne je 051/77 11 360 (vrátnica)

Upozorňujeme rodičov na bezhotovostné platenie stravy cez trvalé príkazy

na č.účtu: IBAN SK12 8180 0000 0070 0026 7735

Každý stravník je povinný zaplatiť na účet školskej jedálne finančnú zálohu na pokrytie výdavkov v prípade neodhlásenej alebo neodobratej stravy vo výške 20,- €. Táto záloha bude zúčtovaná na konci školského roka.

(bližšie informácie u vedúcej jedálne)

Príloha:

SJ_Scan určenie výšky príspevku na stravovanie