Rada školy
pri Spojenej škole Pavla Sabadoša internátnej v Prešove
 1. Patrícia Maňáková Gálóczyová(zástupca pedagogických zamestnancov, Predseda Rady školy )
 2. Martina Štúrová(zástupca nepedagogických zamestnancov)
 3. Marcel Wielek(zástupca pedagogických zamestnancov)

 

 1. Ľudmila Longauerová (zástupca zriaďovateľa)
 2. Mária Halecká (zástupca zriaďovateľa)
 3. Ing TatianaLörincová (zástupca zriaďovateľa)
 4. Mária Smetanková (zástupca zriaďovateľa)

 

 1. Radomír Kizek (zástupca rodičov)
 2. Jana Koščová – Fedáková(zástupca rodičov) 
 3. Ján Špik(zástupca rodičov)

 

 1. Michal Šušlík(zástupca žiakov)