ŠTUDIJNÉ A UČEBNÉ ODBORY
v školskom roku 2024/2025

ŠTUDIJNÉ ODBORY

Pre absolventov 9. ročníka základnej školy

 

UČEBNÉ ODBORY

Trojročné učebné odbory v štvorročnej príprave, končia záverečnou skúškou, žiaci dostanú výučný list, získajú stredné odborné vzdelanie a stupeň vzdelania ISCED 3C

2683 H 15 elektromechanik – úžitková technika
6475 H technicko-administratívny pracovník

Sme špeciálna stredná škola, jediná svojho druhu v Prešovskom kraji, pre žiakov so sluchovým postihnutím, ale v súčasnosti prijímame aj žiakov s inými špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami:

 • narušená komunikačná schopnosť,
 • poruchy učenia – dyslexia, dysortografia, dysgrafia, dyskalkúlia,
 • poruchy pozornosti – hyperaktivita a pod.,
 • poruchy sústredenia,
 • psychické problémy,
 • zdravotné znevýhodnenie,

Upozornenie: V uvedených odboroch otvoríme triedu pri minimálnom počte 5 žiakov.

Výhody štúdia na našej škole:

 • žiaci pracujú  V MALOM KOLEKTÍVE 5 – 10 žiakov v triede,
 • PRACUJEME POMALŠÍM TEMPOM so zreteľom na zdravotné znevýhodnenie (preto je štúdium u nás o rok dlhšie ako na bežnej strednej škole),
 • INDIVIDUÁLNY PRÍSTUP zo strany učiteľov – špeciálnych pedagógov ku každému žiakovi,
 • psychologická starostlivosť,
 • celodenné stravovanie a ubytovanie v školskom internáte.
Kritériá prijímacieho konania na strednú školu pre školský rok 2024/2025príloha
Potvrdenie o nastúpení/nenastúpení žiaka na štúdium – budú zverejnené

Kód Strednej odbornej školy polytechnickej: 673041

 

Adresa školy:

Spojená škola Pavla Sabadoša internátna, Duklianska 2, 080 76 Prešov

 

Kontakty:

Telefón školy: 051/7711360                    e-mail: info@spojenaskola.info

Riaditeľ školy: 0911 431 800                  e-mail: riaditeľ@spojenaskola.info

Webová stránka školy: www.spojenaskola.info

 

ODBORY – ktoré v súčasnosti pre nezáujem študentov NEOTVÁRAME:

Študijné odbory

2697 K 00 mechanik elektrotechnik

2413 K 00 mechanik strojov a zariadení

3137 K 01 operátor odevnej výroby – odevná výroba

 

Nadstavbový  maturitné štúdium

2675 L 03 elektrotechnika – elektronické zariadenia

2414 L 01 strojárstvo – výroba, montáž a opravy prístrojov, strojov a zariadení

3125 L 00 odevníctvo

 

Učebné odbory:

2464 H 00 strojný mechanik

3152 H 01 krajčír/krajčírka pánske odevy

3152 H 02 krajčír/krajčírka dámske odevy