6475 H technicko-administratívny pracovník

Profil absolventa: Absolvent je schopný obsluhovať kancelárske stroje, rozmnožovaciu techniku. Bude vedieť využiť osobné počítače na bežnú administratívnu agendu. Absolvent dokáže napísať a odpísať texty a rukopisy. Vie manipulovať s písomnosťami a poštovými zásielkami. Absolvent dokáže triediť a expedovať písomnosti a poštové zásielky. Technicko-administratívny pracovník po skončení štúdia dokáže písať texty podľa diktátu alebo zvukového záznamu. Absolvent sa vie orientovať v základných pojmoch elektrotechniky, elektronických materiálov, v odvetviach, na ktoré bola jeho príprava zameraná.

Učebný plán – 6475H TAP