2683 H 15 elektromechanik – úžitková technika

Profil absolventa: Absolvent je schopný samostatne vykonávať odborné technické a technologické činnosti  v  odvetví elektrotechniky. Vie urobiť základné elektroinštalačné práce, elektroopravy, údržbu elektrických strojov a zariadení a odstraňovať na nich jednoduché poruchy používať meracie prístroje, aplikovať ich v praxi a vyhodnotiť výsledky týchto meraní, používať štandardnú výpočtovú techniku, aplikovať zásady bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci, základné elektrotechnické predpisy, zásady ochrany pred účinkami elektrického prúdu.

Tento odbor je nedostatkovým odborom na trhu práce a žiaci sú podporovaní motivačným štipendiom. Po ukončení učebného odboru žiaci môžu pokračovať v dvojročnom nadstavbovom štúdiu – 2697 K 00 – mechanik elektrotechnik.

Učebný plán – 2683H15 elektromechanik