Informácie pre školský rok 2024/2025
 
Všetky potrebné dokumenty na jednom mieste…
 
Materská škola
Dopravné – návratka
Dotazník
Info k dopravnému – smernica
Informovaný súhlas pre MŠ-NKS a SP
Informovaný súhlas s pokračovaním plnenia predprimárneho vzdelávania
Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa
Súhlas všeobecného lekára pre detí a dorast s pokračovaním plnenia povinného predprimárneho vzdelávania
Súhlas s poskytovaním školskej psychologickej starostlivosti
Súhlas so spracovaním osobných údajov
Informácie k nástupu detí do materskej školy
Poplatky v materskej škole na školský rok 2024/2025     (príloha č.1)
Plnomocenstvo na vyberanie dieťaťa v školskom roku 2024/2025      (príloha č.2)
Základná škola
Dopravné – návratka
Dotazník
Info k dopravnému – smernica
Poučenie ZŠ-NKS
Poučenie ZŠ-SP
Súhlas s poskytovaním školskej psychologickej starostlivosti
Súhlas so spracovaním osobných údajov
Zoznam pomôcok pre prípravný ročník ZŠ
Špeciálna základná škola
Dopravné – návratka
Dotazník
Info k dopravnému – smernica
Poučenie ŠZŠ-NKS
Poučenie ŠZŠ-SP
Súhlas s poskytovaním školskej psychologickej starostlivosti
Súhlas so spracovaním osobných údajov
SOŠ a OU
Dotazník
Súhlas s poskytovaním školskej psychologickej starostlivosti
Súhlas so spracovaním osobných údajov
Školská jedáleň
Oznam školské stravovanie 2024-2025
Zápisný lístok pre bežné stravovanie 2024-2025
Školský internát
Informačný list pre internát 2024-2025
Žiadosť o prijatie do Školského internátu 2024-2025
Školský klub detí
Kritériá pre prijatie žiaka do školského klubu detí 2024-2025
Žiadosť o prijatie žiaka do školského klubu detí 2024-2025
Informačný list ŠKD na školský rok 2024-2025
Poplatky za ŠKD na školský rok 2024-2025   (príloha č.1)
Splnomocnenie na výber žiaka z ŠKD    (príloha č.2)
Odchody žiakov z ŠKD    (príloha č.3)