STRETNUTIE RODIČOV ŽIAKOV S UČITEĽMI PLÁNOVANÉ V DŇOCH 1. 10. 2020 a 5. 10. 2020 V TRIEDACH SA RUŠÍ.
KONZULTÁCIE BUDÚ PREBIEHAŤ ON-LINE ALEBO TELEFONICKY V STANOVENOM ČASE PO DOHODE UČITEĽA S RODIČOM.

Mgr. Peter Borovský, riaditeľ školy

Oznam riaditeľa školy