Cieľom výchovy mimo vyučovania na našej škole je vytvoriť deťom vhodné prostredie a podmienky pre ich výchovu a vzdelávanie. Poskytnúť im informácie, rozvíjať jazykové, rozumové a manuálne zručnosti. Naučiť ich vhodne a zmysluplne využívať voľný čas. Poskytnúť im priestor a čas na rozvíjanie individuálnych daností a pripraviť ich pre samostatný život.

Školský klub detí na našej škole je zariadenie s celoročnou prevádzkou, okrem dní pracovného pokoja, štátnych sviatkov a školských prázdnin.
Školský klub majú možnosť v popoludňajších hodinách navštevovať žiaci z blízkeho okolia, ktorí denne dochádzajú do školy. Žiaci sú rozdelení do 11 výchovných skupín. Pracujú s nimi pedagogickí pracovníci – vychovávatelia so špeciálnopedagogickým vzdelaním. Plán činnosti, ktorý vychádza z výchovného programu, je rôznorodý a vychádza hlavne zo záujmov detí.

Školský klub detí zabezpečuje žiakom nenáročnú záujmovú činnosť, zameriava sa na uspokojovanie a rozvoj záujmov žiakov v oblasti spoločensko-kultúrnej, športovej a rekreačnej činnosti v čase mimo vyučovania aj na prípravu na vyučovanie. V rámci záujmovej činnosti rozvíjame talent a schopnosti žiakov v záujmových útvaroch: hudobno-pohybový, literárno-dramatický, cvičenie mozgu, pracovno-výtvarný, stolný tenis, športové hry, florbal, šikovné ruky.

V popoludňajších hodinách žiaci navštevujú detskú knižnicu Slniečko, bazén, bazálnu stimuláciu a arteterapiu v priestoroch školy.

Majú k dispozícii novozriadenú herňu s relaxačným kútikom, oddychovou zónou, televízorom s DVD prehrávačom, počítačmi pripojenými na internet. Na športové aktivity sú využívané vonkajšie športové ihriská, bicykle a kolobežky, detské ihrisko s pieskoviskom, preliezačkami a šmýkačkami, trávnatá plocha pod stromami a celá školská záhrada.

Každoročne sa opakujú obľúbené akcie: zber plodov pre lesnú zver, Farebný týždeň, výstavka ovocia a zeleniny, súťaž v spoločenských hrách, Šarkaniáda, súťaž v skladaní Lega, Mikulášska nádielka, Vianočná akadémia, súťaž v stavaní snehuliakov, Slávik ŠKD, Fašiangový karneval, súťaž v zdobení veľkonočných kraslíc, výroba darčekov ku Dňu matiek, športové popoludnie, oslavy Dňa detí, cyklistická súťaž v jazde zručnosti, divadelné predstavenia, posedenie pri ohníku a opekanie v areáli školy.