Projekt bol financovaný z programu Erasmus+.

Partnerstvo v projekte tvoria: Nadácia Viribus Uniti, ktorá je tvorcom vzdelávacích balíčkov, koordinátorom implementácie, nadregionálnym lídrom inovácií vo vzdelávaní a učitelia z praxe zo špeciálnych škôl pre sluchovo postihnutých z Poľska, Slovenska a Českej republiky. Partnerstvo a spolupráca trvá už niekoľko rokov, naša škola začala spolupracovať od roku 2021.

Cieľom projektu bolo vytvorenie vzdelávacích setov, ktorých hlavným nástrojom boli interaktívne filmy pripravené spôsobom, ktorý zodpovedá preferovanej komunikácii nepočujúcich (posunkový jazyk). Jeho úlohou bolo odstraňovať bariéry a zaostalosť, ako aj silne stimulovať postoje: vynaliezavosť, aktivitu, angažovanosť, vynaliezavosť a kreativitu ľudí so sluchovým postihnutím.

Používanie moderných učebných pomôcok počas vyučovania je dôležité najmä pri výchove ľudí so zmyslovým postihnutím.

Cieľové skupiny sú:

 • deti a mládež na úrovni ISCED 2 v Poľsku, Českej republike a na Slovensku,
 • pedagogický zbor – učitelia, pedagógovia, školskí psychológovia,
 • rodiny sluchovo postihnutých.

Prispôsobenie metódy WebQuest pre vzdelávanie osôb so sluchovým postihnutím

Inovácia: 30 vyučovacích setov založených na metóde WebQuestu, ktoré zohľadňujú špecifiká vyučovania sluchovo postihnutých osôb

Univerzálnosť: metódu WebQuestov je možné využiť na rôznych vyučovacích predmetoch

Efektivita: všetky WebQuesty boli testované v praxi na vyučovacích hodinách so sluchovo postihnutými osobami v troch krajinách

Čo je to metóda WebQuest?

WebQuest je metóda, ktorá učí samostatne vyhľadávať informácie, rozvíja schopnosť pracovať v skupine a rozvíja kreativitu. Už v jej názve sa nachádza slovo Web (agl. internetová sieť). Žiaci hľadajú potrebné informácie predovšetkým na internetových stránkach, aby ich mohli spoločne spracovať a pripraviť z nich prezentáciu. Hoci táto metóda bola vytvorená ešte v roku 1995 učiteľmi z Univerzity v San Diego, doteraz ju nebolo možné využívať pri vzdelávaní osôb so sluchovým postihnutím. Tento nedostatok vypĺňa projekt „Inovatívne vzdelávacie metódy založené na metóde riešenia problémov“ financovaný z programu EÚ Erasmus+.

Čo prinášajú WebQuesty osobám so sluchovým postihnutím?

 • rozširujú aktívnu aj pasívnu slovnú zásobu
 • rozvíjajú schopnosť logického, kritického a tvorivého myslenia
 • prehlbujú schopnosť spolupráce v skupine
 • napĺňajú prirodzený záujem študentov o multimédia
 • dokazujú, že internet môže byť vzdelávacím nástrojom, nástrojom na získavanie vedomosti, rozvoj záujmov a nie len zábavou
 • učia samostatnosti, systematickosti pri vzdelávaní a získavaní vedomostí
 • rozvíjajú schopnosť plánovania činnosti a riadenia času
 • učia prevziať zodpovednosť za svoje konanie
 • zvyšujú sebavedomie a pomáhajú získať väčšiu sebaistotu v skupine rovesníkov
 • učia zručnosti sebaprezentácie a prekonávania komunikačných bariér

Čo získavajú učitelia?

 • Bezplatný prístup k 30 vyučovacím vzdelávacím plánom pomocou metódy WebQuestu, ktoré sú svojou úrovňou prispôsobené žiakom so sluchovým postihnutím.
 • Príručka pre učiteľa s radami a tipmi, ktoré sa týkajú každého WebQuestu.
 • Inštruktážne video, ako používať WebQuesty pri vzdelávaní nepočujúcich žiakov (v poľskom, slovenskom a českom jazyku a posunkovej reči).
 • Informačno-vzdelávací balík týka sa používania WebQuestov.

PODROBNÉ INFORMÁCIE A SCENÁRE HODÍN NÁJDETE NA ADRESE:https://unitis.pl/projekty-realizowane/erasmus-2019.html