Od novembra 2022 sa zapájame do nového projektu, ktorý pripravila Nadácia Viribus Uniti.
Cieľom projektu je pracovať formou debát na témy vo vytvorených edukačných materiáloch. V rámci projektu vznikne 30 „balíčkov“, ktoré pozostávajú z krátkeho filmu približujúceho tému debaty, plánu hodiny, súboru otázok pre žiakov a metodického materiálu pre učiteľov. Projekt bude realizovaný v špeciálnych školách a bude slúžiť na vyrovnávanie príležitostí pri formovaní postojov k svetu a spoločnosti. Jeho úlohou bude odstraňovať bariéry a zaostalosť, ako aj silne stimulovať vynaliezavosť, aktivitu, angažovanosť, vynaliezavosť a kreativitu ľudí so sluchovým postihnutím.
Cieľovou skupinou sú deti a mládež na úrovni ISCED 3 v Poľsku, Českej republike a na Slovensku. Program je možné efektívne využiť v školách aj mimo oficiálneho vzdelávacieho systému.
Partnerstvo v projekte tvoria: Nadácia – tvorca edukačných balíčkov, koordinátor implementácie, nadregionálny líder inovácií vo vzdelávaní a učitelia z praxe – dve školy pre nepočujúcich zo Slovenska a Českej republiky.

PODROBNÉ INFORMÁCIE A SCENÁRE HODÍN NÁJDETE NA ADRESE:
https://unitis.pl/projekty-realizowane/erasmus-2020.html