OZNAM

o zmene činnosti CŠPP

Dovoľte nám, aby sme Vás informovali o zmene v súvislosti s ďalšou činnosťou CŠPP, ktorá sa deje v súčinnosti s transformáciou poradenského systému.

Centrum Špeciálno-pedagogického poradenstva ako súčasť‘ Spojenej školy Pavla Sabadoša, Duklianska 2, Prešov, sa podľa § 22 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov mení zriaďovaciu listinu zo dňa 11.6.2014 takto:

zlúčením Centra pedagogického-psychologického poradenstva a prevencie, Levočská 7, Prešov s Centrom špeciálno-pedagogického poradenstva, Hurbanistov 3246/6, Prešov ako súčasti Spojenej školy Pavla Sabadoša, Duklianska 2, Prešov vzniká

Centrum poradenstva a prevencie, Levočská 7, Prešov

a

Elokované pracovisko, Hurbanistov 3246/6, Prešov, ako súčasť Centrum poradenstva a prevencie , Levočská 7, Prešov

s účinnosťou od 1.januára 2023.

Viac informácii o CPaP je na https://cpppap-presov.webnode.sk/

Tlačivá na špeciálno-pedagogickú a psychologickú diagnostiku: https://cpppap-presov.webnode.sk/tlaciva2/

Sken dodatku č.4:

Oznam o zmene činnosti CŠPP