Pre dieťa nie je nič prirodzenejšie než hra, práve takouto formou pracujeme aj my počas hodín ILI – logopédie. Využívame najnovšie logopedické a edukačné pomôcky, ktoré odporúča aj Slovenská asociácia logopédov. Pomôcky veľmi efektívne ponúkajú variabilitu úloh tak, aby hravou formou dopomohli deťom pracovať s rečou a jazykom. Sú veľmi dobre graficky a vizuálne odlíšené. Rozvíjajú aj fonematické uvedomovanie, pričom úlohy v nich rešpektujú vývinový princíp. Tieto pomôcky boli zakúpené vďaka rodičom, ktorí prispievajú na darovací účet školy. Aj v mene vašich detí vám zato veľmi pekne ďakujeme. JK

Logopedické pomôcky / Google Photos
Logopedické pomôcky