3447 K 00 grafik digitálnych médií

Profil absolventa: Absolvent študijného odboru grafik digitálnych médií je pripravený samostatne vykonávať odborné technické a technologické činnosti v odvetví tlačových a digitálnych médií. Absolvent sa uplatní  v organizáciách zaoberajúcich sa zhotovovaním digitálnych médií, v reprodukčných a grafických štúdiách a tlačiarňach, v reklamných spoločnostiach, vydavateľstvách, redakciách periodík, fotoateliéroch a v organizáciách poskytujúcich sieťové komunikačné služby.

Učebný plán – 3447 K 00 grafik