ŠTUDIJNÉ A UČEBNÉ ODBORY
v školskom roku 2021/2022

 

Pre absolventov 9. ročníka základnej školy

SOŠ – štvorročný študijný odbor v päťročnej príprave, končia maturitnou skúškou, získajú úplné stredné odborné vzdelanie a stupeň vzdelania ISCED 3A

3447 K 00 grafik digitálnych médií

SOŠ – trojročný učebný odbor v štvorročnej príprave, končia záverečnou skúškou, žiaci dostanú výučný list, získajú stredné odborné vzdelanie a stupeň vzdelania ISCED 3C

2683 H 15 elektromechanik – úžitková technika
6475 H technicko-administratívny pracovník

 

Pre absolventov špeciálnych základných škôl

Odborné učilište – trojročný učebný odbor, končia záverečnou skúškou, žiaci dostanú výučný list a získajú stupeň vzdelania ISCED 2C

6494 G 00 služby a domáce práce

 

Sme špeciálna stredná škola, jediná svojho druhu v Prešovskom kraji, pre žiakov so sluchovým postihnutím, ale v súčasnosti prijímame aj žiakov s inými špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami:

 • narušená komunikačná schopnosť,
 • poruchy učenia – dyslexia, dysortografia, dysgrafia, dyskalkúlia,
 • poruchy pozornosti – hyperaktivita a pod.,
 • poruchy sústredenia,
 • psychické problémy,
 • zdravotné znevýhodnenie,
 • mentálne postihnutie

Upozornenie: V uvedených odboroch otvoríme triedu pri minimálnom počte 5 žiakov.

Výhody štúdia na našej škole:

 • žiaci pracujú  V MALOM KOLEKTÍVE 5 – 10 žiakov v triede,
 • PRACUJEME POMALŠÍM TEMPOM so zreteľom na zdravotné znevýhodnenie (preto je štúdium u nás o rok dlhšie ako na bežnej strednej škole),
 • INDIVIDUÁLNY PRÍSTUP zo strany učiteľov ku každému žiakovi,
 • psychologická starostlivosť,
 • celodenné stravovanie a ubytovanie v školskom internáte.

 

Kód Strednej odbornej školy polytechnickej: 673041

Kód Odborného učilišťa: 677650

Adresa školy:

Spojená škola Pavla Sabadoša internátna, Duklianska 2, 080 76 Prešov

 

Kontakty:

Telefón školy: 051/7711360                    e-mail: info@spojenaskola.info

Riaditeľ školy: 0911 431 800                  e-mail: riaditeľ@spojenaskola.info

Webová stránka školy: www.spojenaskola.info

CŠPP: 051/7725129, koordinátor CŠPP: 0911 531 800,                                                          

e-mail: cspp@spojenaskola.info