ŠTUDIJNÉ A UČEBNÉ ODBORY

v školskom roku 2020/2021

Pre absolventov 9. ročníka základnej školy

SOŠ – štvorročný študijný odbor v päťročnej príprave, končia maturitnou skúškou, získajú úplné stredné odborné vzdelanie a stupeň vzdelania ISCED 3A

3447 K 00 grafik digitálnych médií

Profil absolventa: Absolvent študijného odboru grafik digitálnych médií je pripravený samostatne vykonávať odborné technické a technologické činnosti v odvetví tlačových a digitálnych médií. Absolvent sa uplatní  v organizáciách zaoberajúcich sa zhotovovaním digitálnych médií, v reprodukčných a grafických štúdiách a tlačiarňach, v reklamných spoločnostiach, vydavateľstvách, redakciách periodík, fotoateliéroch a v organizáciách poskytujúcich sieťové komunikačné služby.

 

SOŠ – trojročný učebný odbor v štvorročnej príprave, končia záverečnou skúškou, žiaci dostanú výučný list, získajú stredné odborné vzdelanie a stupeň vzdelania ISCED 3C

2683 H 15 elektromechanik – úžitková technika

Profil absolventa: Absolvent je schopný samostatne vykonávať odborné technické a technologické činnosti  v  odvetví elektrotechniky. Vie urobiť základné elektroinštalačné práce, elektroopravy, údržbu elektrických strojov a zariadení a odstraňovať na nich jednoduché poruchy používať meracie prístroje, aplikovať ich v praxi a vyhodnotiť výsledky týchto meraní, používať štandardnú výpočtovú techniku, aplikovať zásady bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci, základné elektrotechnické predpisy, zásady ochrany pred účinkami elektrického prúdu.

Tento odbor je nedostatkovým odborom na trhu práce a žiaci sú podporovaní motivačným štipendiom. Po ukončení učebného odboru žiaci môžu pokračovať v dvojročnom nadstavbovom štúdiu – 2697 K 00 – mechanik elektrotechnik.

 

Pre absolventov špeciálnych základných škôl

Odborné učilište – dvojročný učebný odbor v trojročnej príprave, končia záverečnou skúškou, žiaci dostanú výučný list a získajú stupeň vzdelania ISCED 2C

6494 G 00 služby a domáce práce

Profil absolventa: Absolvent ovláda základy ručného a strojového šitia, pomocné práce v kuchyni a pri prestieraní stolov, jednoduché práce v záhrade, upratovanie izieb a spoločných priestorov v rekreačných zariadeniach, pranie a žehlenie.

Sme špeciálna stredná škola, jediná svojho druhu v Prešovskom kraji, pre žiakov so sluchovým postihnutím, ale v súčasnosti prijímame aj žiakov s inými špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami:

 • narušená komunikačná schopnosť,
 • poruchy učenia – dyslexia, dysortografia, dysgrafia, dyskalkúlia,
 • poruchy pozornosti – hyperaktivita a pod.,
 • poruchy sústredenia,
 • psychické problémy,
 • zdravotné znevýhodnenie,
 • mentálne postihnutie

Upozornenie: V uvedených odboroch otvoríme triedu pri minimálnom počte 6 žiakov.

Výhody štúdia na našej škole:

 • žiaci pracujú  V MALOM KOLEKTÍVE 6 – 10 žiakov v triede,
 • PRACUJEME POMALŠÍM TEMPOM so zreteľom na zdravotné znevýhodnenie (preto je štúdium u nás o rok dlhšie ako na bežnej strednej škole),
 • INDIVIDUÁLNY PRÍSTUP zo strany učiteľov ku každému žiakovi,
 • psychologická starostlivosť,
 • celodenné stravovanie a ubytovanie v školskom internáte.

Kritéria pre prijatie uchádzačov do 1. ročníka na SŠ P. Sabadoša internátnu, Duklianska 2 v Prešove v školskom roku 2020/2021  – (čoskoro uverejníme)