Oznam

Príchod žiakov k hlavnému vchodu do školy

Skupina

Triedy

Príchod žiakov a preberanie učiteľom

Koniec vyučovania

Obed

I.

Pr. A+B, 1.A, 2.A

7:30

11:00

11:30

II.

Pr.C, 1B+1C, 3.B, ŠZŠ D

7:45

11:15

11:50

III.

2.B, 4.A, 4.B, 3.A

8:00

11:30

12:10

IV.

5., 5-6.A, 7.A, 8.A, 9.A

8:15

11:45

12:30

 

Príchod žiakov k bočnému vchodu do školského internátu a MŠ

Skupina

Triedy

Príchod žiakov a preberanie učiteľom

Koniec vyučovania

Obed

Príchod

od 7:00 – do 7:45

Koniec prevádzky o 16:00

11:00

V.

SP, ŠZŠ E

8:00

11:30

12:10

 

Organizačné pokyny:

  1. Na školský dvor k určenému vchodu prichádza zákonný zástupca so svojim dieťaťom v určený čas, na dvore dodržiava rozstupy.
  2. Zákonný zástupca odovzdáva dieťa učiteľom a ďalšiemu personálu pred vchodom do školy.
  3. Zákonný zástupca predkladá pri prvom nástupe dieťaťa do MŠ a žiaka do ZŠ, alebo po každom prerušení dochádzky žiaka do školy v trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie. (Príloha 2 pre ZŠ, Príloha 6 pre MŠ).
  4. Písomné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti žiaka je uverejnené na webovej stránke školy. Ak zákonný zástupca nemá možnosť vytlačiť si tento dokument z webovej stránky školy, dostane ho v prvý deň nástupu svojho dieťaťa. Dokument si svojím perom vypíše a odovzdá pedagogickému zamestnancovi.
  5. Poverený zamestnanec zabezpečí každodenný ranný zdravotný filter – odmeria žiakovi teplotu (do 37,2°C) a dá pokyn žiakovi vydezinfikovať si ruky.
  6. Zákonný zástupca zabezpečí dieťaťu každý deň 2 rúška (jedno rezervné má žiak v taške v igelitovom vrecku) a papierové jednorazové vreckovky.
  7. Žiak nemusí mať rúško v triede, rúško musí nosiť v ostatných vnútorných priestoroch školy.
  8. Každá skupina sa pohybuje samostatne, nestretáva sa s inou skupinou.
  9. Deti po obede odchádzajú do svojich tried a priebežne si ich vyberajú rodičia. Rušia sa odchody z ŠKD o celej hodine. Žiaci, ktorí nie sú v ŠKD čakajú na príchod rodiča s vychovávateľom a svojou skupinou.

Príloha 2 – Vyhlásenie zákonného zástupcu v ZŠ, ŠZŠ – dokument DOCX

Príloha 6 – Prehlásenie zákonného zástupcu v MŠ – dokument DOCX