Vážení rodičia, žiadosti o prijatie do MŠ, ZŠ, ŠZŠ môžete podávať elektronicky TU.  Budeme radi, ak uprednostníte elektronickú formu pred papierovou. Ak nám nemôžete odoslať elektronickú prihlášku vytlačte si  Formulár – náhrada elektronickej prihlášky do MŠ, ZŠ, ŠZŠ. Tlačte obojstranne!

Po zaslaní Elektronickej prihlášky dostanete na mail správu, že prihláška bola akceptovaná.

POZOR!

To znamená, že prihláška bola spracovaná, nie že dieťa je prijaté. Vaše dieťa bude prijaté až na základe rozhodnutia riaditeľa školy, ktoré dostanete do elektronickej schránky alebo poštou. Podľa rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu riaditeľ rozhodne o prijatí dieťaťa do 20. augusta 2020. Termín na predloženie potrebných dokladov, súvisiacich s prijímaním (správy, potvrdenia, odporúčania a vyjadrenia) je 14. august 2020.

Materská škola

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Súhlas s poskytovaním školskej psychologickej starostlivosti

Informovaný súhlas pre MŠ NKS a SP

Dotazník

Kritériá pre prijatie dieťaťa s NKS do MŠ

Základná škola

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Súhlas s poskytovaním školskej psychologickej starostlivosti

Dotazník

Poučenie – ZŠ SP

Poučenie – ZŠ NKS

DOPRAVNÉ- návratka

Informácie o úhrade cestovných nákladov na dopravu žiaka do školy

Dopravné potvrdenie na SAD

Zoznam pomôcok pre prípravný ročník ZŠ

Špeciálna základná škola

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Súhlas s poskytovaním školskej psychologickej starostlivosti

Dotazník

Poučenie – ŠZŠ SP

Poučenie – ŠZŠ NKS

DOPRAVNÉ- návratka

Informácie o úhrade cestovných nákladov na dopravu žiaka do školy

Dopravné potvrdenie na SAD

Školský klub detí

Kritériá pre prijatie žiaka do ŠKD

Žiadosť o prijatie do ŠKD

Školský internát

Žiadosť o prijatie do Školského internátu 2020/2021

Informačný list pre rodičov

Info pre internátnych k listu pre rodičov ohľadom dopravné

Školská jedáleň

Oznam školské stravovanie v jedálni

Zápisný lístok stravníka pre bežné stravovanie

Určenie výšky príspevku na stravovanie