Prijímanie detí do materskej školy  
 
Podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa do materskej školy na školský rok 2021/2022 bude prebiehať od 1.5 do 31.5.2021
Základnou podmienkou prijatia sú výsledky psychologickej a špeciálno-pedagogickej diagnostiky CŠPP a ďalšie zverejnené kritériá (viď prílohu).
 

Kritériá pre prijatie dieťaťa  do materskej školy na školský rok 2021/2022

  • dieťa sa do MŠ prijíma po psychologickom a špeciálno-pedagogickom vyšetrení a diagnostikovaní sluchového postihnutia, narušenej komunikačnej schopnosti a s viacnásobným zdravotným znevýhodnením (bez mentálneho postihnutia),
  • deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou,
  • deti, ktoré do 31. augusta 2021 dovŕšia vek 5 rokov,
  • deti s osvojenými hygienickými a sebaobslužnými návykmi,
  • o prijatí dieťaťa rozhoduje riaditeľ školy po prerokovaní s Koordinátorkou CŠPP a zástupkyňou pre MŠ,
  • rozhodnutie o prijatí dieťaťa do MŠ riaditeľ školy vydá do 30. júna 2021.

Mgr. Peter Borovský, riaditeľ školy