Na našej škole dbáme o harmonický rozvoj osobnosti a zdravia detí, od tých najmladších v MŠ až po žiakov základnej a strednej školy. Žiakom ponúkame viacero terapeutických a rehabilitačných metód, využiteľných pri liečbe širokého spektra porúch a ochorení, ktoré sa u našich žiakov môžu vyskytovať. Jednotlivé terapie a špeciálne aktivity pozitívne pôsobia na fyzické zdravie ako aj na psychický, sociálny a emocionálny vývin detí. Pri ich absolvovaní sa deti uvoľnia a upokoja, zlepšujú sa komunikačné zručnosti aj sústredenosť pri práci v škole. Terapie sa u žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou, ako aj u sluchovo postihnutých žiakov tešia veľkému záujmu, ich počet sa preto neustále snažíme rozširovať podľa aktuálnych potrieb a záujmu rodičov.

Biofeedback – EEG biofeedback /neurofeedback/ je metóda, ktorá umožňuje reguláciu mozgovej aktivity pomocou EEG zariadenia a špeciálneho počítačového softvéru. Mozgová aktivita vo vybranej oblasti sa zobrazuje do parametrov počítačovej hry, ktoré podávajú spätnú informáciu o aktuálnom ladení či rozladení mozgových vĺn. Žiadúca aktivita mozgu je prostredníctvom úspechu v hre posilňovaná tak dlho, kým si klient spôsob regulácie zapamätá a osvojí, takže dochádza k normalizácii patologickej mozgovej aktivity. Dieťa takto sa takto učí aktívne kontrolovať a ovládať svoje výkony pomocou signálov z vlastného tela. Viac info na ECG biofeedback

Bazálna stimulácia – patrí medzi nové trendy v oblasti individuálnej starostlivosti detí a dospelých. Využíva sa v školských a zdravotníckych zariadeniach v individuálnej starostlivosti najmä u detí a dospelých:
-s ťažkými zmenami v oblasti hzbnosti a komunikácie
-v oblasti zmyslového vnímania
-u žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

Prostredníctvom konceptu BS je možné vo vzdelávacom procese podporovať u žiakov so zásadným oslabením v oblasti kognitívnych percepčných, motorických a komunikačných schopností rozvoj hybnosti, fyzickej nezávislosti, orientácie a spoločenskej integrácie. Vychádza z vývojovej úrovne dieťaťa – žiaka.

Pomocou dotykov rúk  a masážnych prvkov vyvolávame u žiakov rôzne pocity – tým vytvárame predpoklady pre komunikáciu a spoluprácu. BS  zaznamenáva pozitívne výsledky pri poruchách reči, pri DMO, mutizme, u detí s NKS. Pomáha stimulovať sanie, zlepšuje prehĺtanie a rozvíja reč. Pôsobí uvoľňujúco a relaxačne.

Muzikoterapia – je liečebná metóda, ktorá sa pokúša pomocou hudby priaznivo ovplyvniť psychický a fyzický stav človeka. Pohybové aktivity realizované pri hudbe podporujú a rozvíjajú rozsah pohybov, senzomotorickú koordináciu, svalovú silu, vytrvalosť, dýchanie, svalovú relaxáciu a kreatívne vyjadrovanie sa pohybom. Táto terapia predlžuje a zlepšuje sústredenosť, prispieva k emotívnemu prežívaniu, fantázii, predstavivosti a rozvíja zmysel pre rytmus, ktorý je dôležitý pre logopédiu. Muzikoterapia sa u detí realizuje aktívnou formou, a to spoluúčinkovaním dieťaťa v rytmických, vokálnych, inštrumentálnych činnostiach a hrách a pasívnou formou počúvaním zvukov špecifických hudobných nástrojov na ktoré citlivo hrá muzikoterapeut.

Plávanie v malom školskom bazéne v stredu na SPŠ strojníckej pre mladších žiakov.