CŠPP poskytuje špeciálnopedagogické a psychologické intervencie pre všetky druhy, stupne a vzájomné  kombinácie postihnutí sluchu, reči, zraku, telesného a mentálneho postihnutia, poruchy správania, pozornosti a aktivity detí všetkých vekových kategórií, vrátane detí s kombinovaným postihnutím:

– vyhľadávanie a depistáž sluchovo a rečovo postihnutých detí v spolupráci so školskými   a zdravotníckymi zariadeniami;

– komplexná špeciálnopedagogická a psychologická diagnostika, s následným posúdením prognózy a optimálnej formy a spôsobu výchovy a vzdelávania dieťaťa so špeciálno-pedagogickými potrebami;

– špeciálno-pedagogické, surdopedické a logopedické intervencie zamerané na odstránenie, korekciu a nápravu porúch, na rozvoj komunikačných schopností; reedukačné a rehabilitačné služby;

– psychologické poradenstvo a reedukačné, psychokorektívne a psychoterapeutické intervencie podľa individuálnych potrieb klientov;

– kontrolné vyšetrenia a rediagnostika klientov ŠPP, monitoring a psychologické sledovanie vývinu  zdravotne postihnutých detí;

– posudzovanie školskej zrelosti, príprava na vstup do školy, poradenstvo v procese voľby povolania a prípravy na povolanie;

– odborná konzultačná a poradenská činnosť a metodická pomoc pedagogickým pracovníkom škôl a predškolských zariadení, v ktorých je dieťa so špeciálnopedagogickými potrebami vzdelávané;

–  spolupráca pri vypracovávaní individuálnych výchovno-vzdelávacích programov; špeciálnopedagogické vedenie individuálne integrovaných detí, prehodnocovanie školskej úspešnosti;

– priama práca s rodinami a zákonnymi zástupcami; poradenstvo psychologické, špeciálnopedagogické,  sociálne v oblasti kompenzačných pomôcok;

– spolupráca s odbornými lekármi, pedagógmi, školami, psychológmi, logopédmi, a inými inštitúciami  a odborníkmi, ktorí prichádzajú do styku s cieľovou skupinou detí;

– priebežné vzdelávanie zamestnancov CŠPP, odborné stáže;

– príprava metodických a informačných materiálov o činnosti špeciálno-pedagogického poradenstva, osvetová činnosť;

– dopĺňanie diagnostických materiálov a pomôcok, odbornej literatúry;

– účasť pracovníkov CŠPP na zasadnutí prijímacích komisií na prijatie žiakov do Spojenej školy P. Sabadoša v Prešove.