Postup pre prijatie dieťaťa za žiaka / ZŠ NKS, ZŠ SP, MŠ NKS, MŠ SP, ŠZŠ NKS, ŠZŠ SP/ na Spojenú školu P.Sabadoša internátnu, Prešov.

1. Rodič dieťaťa /zákonný zástupca/ so zdravotným znevýhodnením si na stránke školy „CŠPP“, „Dokumenty“ stiahne žiadosť rodiča /ZZ/ o psychologické vyšetrenie, žiadosť o špeciálno pedagogické vyšetrenie a informovaný súhlas rodiča /ZZ/.

2. Dôkladne vyplnené dokumenty doručí na CŠPP, ul. Hurbanistov 6 v Prešove. Zároveň pripojí správy z vyšetrení iných odborníkov /foniater, klinický logopéd, neurológ, pedopsychiater a pod./.

3. Doručené žiadosti budú zaevidované v CŠPP a následne bude rodič /ZZ/ informovaný o termíne diagnostických vyšetrení. Termíny sú záväzné.

4. Na základe záverov psychologických a špeciálno-pedagogických diagnostických vyšetrení bude rodič /ZZ/ upovedomený / doručením správ/ o ďalšom postupe pri vzdelávaní jeho dieťaťa.

5. Pri odporúčaní vzdelávania dieťaťa na SŠ P.Sabadoša internátnej, rodič /ZZ/ na stránke školy „Dokumenty“ stiahne a vyplní žiadosť o prijatie dieťaťa do ZŠ, resp: MŠ, ktorú doručí na adresu školy.

6. Riaditeľ školy po prerokovaní v komisii /zástupcovia riaditeľa, koordinátor CŠPP, psychológ/ vydá rozhodnutie o prijatí, resp. neprijatí dieťaťa do školy.