Máte dieťa s mentálnym postihnutím?

Je Vaše dieťa primerane výchovne stimulované a napriek tomu pozorujete  jeho zaostávanie v  psychickom vývine? Je predpoklad, že Vaše dieťa je jedinec s mentálnym postihnutím.

Mentálne postihnutie sa  označuje ako  vrodený deficit rozumových schopností prejavujúci sa nedostatočným rozvojom myslenia, obmedzenou schopnosťou učenia a ťažšou adaptáciou na bežné životné podmienky. Poznávacie, rečové, motorické a sociálne schopnosti sú znížené. V školskom období sa  prejavujú  problémami v schopnosti čítať, písať, počítať. Úroveň koncentrácie pozornosti, krátkodobej pamäte a abstraktného myslenia je znížená. Nedostatočná úroveň motorických schopností sa odzrkadľuje v nižšej zručnosti pri manuálnych činnostiach.  Oslabená je adaptabilita dieťaťa, jeho samostatnosť a schopnosť nadväzovať kontakty.

Dôsledky mentálneho postihnutia dieťaťa  je možné  vhodnou výchovou a vzdelávaním zmierňovať. Aby bol tento proces úspešný, je potrebné poznať stupeň mentálneho postihnutia a obmedzenia, ktoré z neho vyplývajú a ovplyvňujú výber vhodných výchovných a vzdelávacích postupov.

Pri podozrení na mentálne postihnutie dieťaťa je preto nutné zrealizovať psychologickú a špeciálno-pedagogickú diagnostiku. Tieto odborné vyšetrenia stanovia úroveň intelektu a  poukážu na reálne možnosti dieťaťa. Odporučia vhodnú formu vzdelávania s využívaním adekvátnych vzdelávacích programov a uplatňovaním špeciálno-pedagogických foriem a  metód práce.