V priestoroch CŠPP sa nachádza aj pracovisko EEG biofeedback.
Terapie predovšetkým pre žiakov školy, ale aj pre externých klientov CŠPP poskytuje 
certifikovaná neurofeedback terapeutka.

EEG biofeedback /neurofeedback/ je metóda, ktorá umožňuje reguláciu mozgovej aktivity pomocou EEG zariadenia a špeciálneho počítačového softvéru. Mozgová aktivita vo vybranej oblasti sa zobrazuje do parametrov počítačovej hry, ktoré podávajú spätnú informáciu o aktuálnom ladení či rozladení mozgových vĺn. Žiadúca aktivita mozgu je prostredníctvom úspechu v hre posilňovaná tak dlho, kým si klient spôsob regulácie zapamätá a osvojí, takže dochádza k normalizácii patologickej mozgovej aktivity. Dieťa takto sa takto učí aktívne kontrolovať a ovládať svoje výkony pomocou signálov z vlastného tela.

Neurofeedback vykazuje vynikajúce výsledky pri terapii problémov, ktoré sa bežne vyskytujú u našich žiakov –
rôzne typy rečových porúch, narušený vývin reči pri poruchách sluchu, poruchy pozornosti, hyperaktivita a iné poruchy správania, vývinové poruchy učenia, nedostatočná kontrola afektivity a impulzivity, enuréza, oneskorený psychomotorický vývin v rôznych zložkách, neurologické poruchy a získané poškodenia mozgu, autizmus.

Samotná neurofeedback terapia je proces, počas ktorého sa dieťa učí modifikovať aktivitu svojich mozgových vĺn v požadovanom smere, a to pomocou špeciálneho EEG biofeedback prístrojového a softvérového zariadenia. Dieťa je počas tréningu pohodlne usadené pred monitorom, na ktorom beží počítačová hra. Ovládať ju môže len prostredníctvom svojej koncentrácie a zamerania mozgovej aktivity v žiadúcom smere. EEG zaznamenáva elektrickú aktivitu mozgu pomocou viacerých elektród, umiestnených na rôznych miestach na hlave dieťaťa. EEG zariadenie je prepojené s počítačom, ktorý spracováva a zobrazuje prichádzajúce signály, takže terapeut ich môže monitorovať počas celého sedenia. Na základe toho dieča dostáva vizuálnu spätnú väzbu prostredníctvom rôznych atribútov počítačovej hry, spolu so zvukovou spätnou väzbou, ktoré ho informujú, či dosahuje žiadúcu alebo nežiadúcu aktivitu mozgových vĺn. Každé tréningové sedenie trvá 30 – 45 minút. Dominantná symptomatológia u každého dieťaťa určuje, ktoré oblasti mozgu budú stimulované, ako aj potrebný počet tréningových sedení. Prostredníctvom opakovaného tréningu sa dieťa naučí udržať požadované vzory mozgovej aktivity v rámci žiadúcich hraníc, pričom dosiahnuté zmeny sa prirodzene a nevedome prenášajú aj do fungovania dieťaťa mimo tréningovej situácie.

Neurofeedback terapia je účinná pri liečbe širokého spektra porúch a ochorení. U našich detí je indikovaný predovšetkým v následovných oblastiach:
– narušenie komunikačnej schopnosti – akcelerácia rečového vývinu, zlepšenie komunikačných schopností po formálnej aj obsahovej stránke
– rozvoj kognitívnych funkcií – poruchy pozornosti, pamäťové funkcie, myslenie, učenie, predstavivosť, percepcia
– rozvoj školských zručností, terapie špecifických vývinových porúch učenia
– kontrola aktivity a impulzivity – u hyperaktívnych detí, zmena smerom k väčšej kontrole správania dieťaťa, 
zníženie aktivity dieťaťa, skľudnenie – schopnosť   relaxovať, kontrola psychomotorického tempa
– kontrola afektivity – lepšia schopnosť ovládať svoje emocionálne reakcie, redukcia funkčných symptómov 
v oblasti emotivity a správania
– epilepsie
– poruchy spánku – nespavosť, ťažkosti so zaspávaním, nočné desy, námesačníctvo
– úzkostné poruchy
– enuréza /pomočovanie/

EEG biofeedback tréning je hravý, bezbolestný, a nemá žiadne nežiadúce vedľajšie účinky. Vedie k zvyšovaniu sebavedomia dieťaťa a jeho aktivity pri zvládaní vlastných problémov – tento druh terapie motivuje dieťa prebrať zodpovednosť pri riešení svojich problémov, keďže úspech závisí z prevažnej časti od vlastnej aktivity dieťaťa. Prirodzený je prenos získaných zručností aj mimo terapeutickej situácie.

 

Za štedré príspevky na zariadenie pracoviska EEG Biofeedback ďakujeme:

konto_nadeje

ing

Logo_Hodina_Detom