Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva (ďalej len CŠPP)

 

CŠPP poskytuje komplexnú špeciálno-pedagogickú činnosť, psychologickú, diagnostickú, poradenskú, rehabilitačnú, preventívnu, metodickú, výchovno-vzdelávaciu a inú odbornú činnosť a súbor špeciálno-pedagogických intervencií deťom so zdravotným postihnutím vrátane detí so špecifickými vývinovými poruchami učenia s cieľom dosiahnuť optimálny rozvoj ich osobnosti a sociálnu integráciu. Zariadenia CSPP majú legislatívne určenú povinnosť zabezpečovať odbornú garanciu pri nástupe detí so zdravotným postihnutím do školy.

 

Priority centra špeciálno-pedagogického poradenstva:

 1 .depistáž zameraná na včasné vyhľadávanie a evidenciu detí a mládeže so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, v MS, v ZŠ, v ŠZŠ

2 .prevencia zameraná na predchádzanie, elimináciu, zmierňovanie vzniku negatívnych dôsledkov zdravotného postihnutia alebo narušenia a prevenciu defektivity a sociálnopatologických javov jednotlivcov so ŠVVP

3. komplexná  diagnostika (špeciálnopedagogická, logopedická, psychologická), zameraná na určovanie špeciálnopedagogickej diagnózy a špeciálnopedagogickej prognózy s následným definovaním potrieb a špeciálnopedagogických postupov. Frekvenciu rediagnostiky detí so ŠVVP neurčuje predpis, zákon. CPPP, škola, ale i rodič môže požiadať o rediagnostiku podľa potreby a odôvodnenia.

4. terapeutické intervencie (špeciálnopedagogická, psychologické, reedukácie v CŠPP i v teréne,  terapia bazálnou stimuláciou, bio feedback

5. vykonávanie odborného dohľadu a metodické usmerňovanie bežných škôl v ktorých sa vychovávajú a vzdelávajú deti formou školskej integrácie — začlenenia, deti so zdravotným znevýhodnením – ŠVVP

6 .poradenské a konzultačné služby školám, rodičom, učiteľom a iným odborníkom

 

CŠPP poskytuje odbornú intervenciu a služby:

deťom raného veku, ktoré si vyžadujú ranú starostlivosť a ich rodičom, resp.zákonným zástupcom,

 1. deťom so ŠVVP v bežných a špeciálnych materských školách;
 2. žiakom so ŠVVP v bežných školách ;
 3. žiakom so ŠVVP v špeciálnych školách (základné, stredné);
 4. rodičom alebo zákonným zástupcom, pedagógom, odborníkom z iných inštitúcií, ktorí participujú na komplexnej špeciálnopedagogickej rehabilitačnej starostlivosti o deti so ŠVVP.

 

Zloženie klientov:

 1. deti a žiaci s narušenou komunikačnou schopnosťou
 2. deti a žiaci s poruchami sluchu,
 3. deti a žiaci so špecifickými vývinovými poruchami učenia
 4. deti a žiaci s mentálnym postihnutím
 5. deti a žiaci s poruchami správania, pozornosti a aktivity
 6. deti a žiaci so zrakovým postihnutím
 7. deti a žiaci s telesným postihnutím
 8. kombinácie uvedených postihnutí