List a oznam od Súkromnej spojenej školy, Vodárenská – Prešov

list a oznam_Spojena.skola.Vodarenska.PO

Mgr.Eva Turáková – riaditeľka školy

 

Vplyv vzťahovej väzby na vývin dieťaťa

Dňa 02.12. 2016 sa psychologičky a špeciálna pedagogička nášho centra zúčastnili odborného seminára  „ Vplyv vzťahovej väzby na vývin dieťaťa“ pod vedením riaditeľky Centra včasnej intervencie v Prešove, Mgr.Kataríny Gromošovej – psychologičky.

Čo ovplyvní vývin detí už v útlom veku, ako to následne určí niektoré vlastnosti a správanie detí v dospelosti hovorila  Mgr.Gromošová na tomto stretnutí, ktoré bolo adresované  odborným zamestnancom, učiteľom, vychovávateľom  a rodičom.

Mgr.Ingrid Kopčíková

 

Medzinárodná vedecko – odborná konferencia „Včasná intervencia“

Dňa 10. a 11. novembra 2016, sa psychologičky a špeciálna pedagogička nášho CŠPP zúčastnili medzinárodnej konferencie s názvom „Včasná intervencia“ v Trnave, ktorú organizovala Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity.

Včasná intervencia predstavuje komplexnú koordinovanú starostlivosť, integrujúcu rôzne formy podpory z oblasti sociálnych služieb, zdravotnej starostlivosti, rehabilitácie, vzdelávania, psychológie a iných príbuzných disciplín určených rodinám detí, ktoré sú vystavené riziku vývinového oneskorenia, alebo ktoré boli identifikované ako deti so špecifickými potrebami. Cieľom konferencie bolo upriamiť akademickú diskusiu na problematiku včasnej starostlivosti o deti, a zároveň vytvoriť platformu pre výmenu informácií medzi odborníkmi, ktorí sa na službe včasnej intervencie podieľajú. Prínosné pre nás boli najmä informácie o možnostiach intervencie pre rodiny s nepočujúcim dieťaťom na Slovensku; odborná prednáška o skríningu sluchu novorodencov, ktoré odprezentovali odborníci z oblastí poradenských zariadení, fakúlt a nemocnice z odd.ORL.

Vypracovala: Mgr.Ingrid Kopčíková