Dňa 18.09. 2023 sme uskutočnili športovo – pohybový deň v MŠ.

Pohybová výchova v predškolskom období tvorí základ zdravého, všestranného rozvoja osobnosti dieťaťa. Zdokonaľuje ho po stránke fyziologickej, motorickej, koordinačnej, kognitívnej, sociálnej a emocionálnej, čím prispieva k upevňovaniu zdravia, k zvyšovaniu telesnej zdatnosti a pohybovej výkonnosti.

Pohybové aktivity na stanovištiach boli zaujímavé, pútavé a vzbudili u  detí pozitívny vzťah k  telovýchovným činnostiam a športu. Prispeli k posilneniu zdravia a psychickej pohody. Celým areálom školy sa niesla veselá hudba a radosť na tvárach detí.

Materská škola v pohybe (2023) / Google Photos
Materská škola v pohybe