Každoročne 4. novembra si pripomíname Deň materských škôl na Slovensku spoločným stretnutím učiteliek, detí a ich rodičov v MŠ. Aj tento rok pani učiteľky v jednotlivých triedach zrealizovali zaujímavé aktivity do ktorých sa zapojili rodičia a ich deti. Rodičia sa mali možnosť presvedčiť o tom, ako sa deti zadaptovali, ako sa zapájajú a spolupracujú. Stretnutie všestranne obohatilo prítomných a prispelo k lepšej komunikácii a vzájomnej spolupráci. Utvrdilo nás v tom, že materská škola, je pre deti potrebná, lebo systematicky a cieľavedomo napomáha ich osobnostnému rozvoju.

Deň otvorených dverí v MŠ