Na základe kontroly predložených účtovných dokladov k žiadostiam o preplatenie rekreačného poukazu dávame do pozornosti zamestnancov dodržiavanie nasledovných ustanovení:

Informácie v účtovnom doklade
Čo sa považuje za relevantný „účtovný doklad “ pre účely príspevkov na rekreáciu ?
Odpoveď
Všeobecné náležitosti účtovného dokladu sú definované v §10 zákona o účtovníctve. Zamestnanec má povinnosť zamestnávateľovi predložiť taký doklad, ktorý splní podmienky oprávneného výdavku definovaného v §152 a v ZP. Základnými informáciami, ktoré by mal obsahovať účtovný doklad sú:

  • identifikácia poskytovateľa rekeračného pobytu,
  • identifikačné údaje zamestnanca, pre ktorého je doklad vystavený,
  • uvedenie osôb, ktoré sa spolu so zamestnancom zúčastnili pobytu,
  • popis poskytnutých služieb,
  • časové vymedzenie poskytnutého rekreačného pobytu,
  • informácie o cene a dátume úhrady za pobyt,
  • samotné číslo dokladu jeho vystavovateľa.

Doklad z ERP a príspevky na rekreáciu
Možno považovať za oprávnený účtovný doklad aj doklad z ERP na ktorom nie je uvedené meno zamestnanca?
Odpoveď
V danom prípade nejde o postačujúci doklad predložený zamestnancom, pretože v §8 zákona č.289/2008 Z.z. o používaní ERP a o výmene a doplnení zákona SNR č.511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov v z.n.p. sú definované povinné údaje, ktoré musia byť na pokladničnom doklade uvedené. Podľa písmena o) citovaného zákona pokladničný doklad musí obsahovať ďalšie údaje, ktorých uvedenie vyplýva z osobitného predpisu (teda aj §152a ZP). Zamestnanec predloží okrem dokladu z ERP aj iný doklad s označením zamestnanca, ktorým preukazuje oprávnené výdavky, napríklad hotelový účet, faktúru a pod.

Zdroj: Finančná správa SR

Usmernenie k využívaniu Rekreačných poukazov
%d blogerom sa páči toto: