Riaditeľ Spojenej školy Pavla Sabadoša internátnej, Duklianska 2 Prešov

p o s k y t u j e

z prevádzkových a organizačných dôvodov

riaditeľské voľno dňa 14. 09. 2021 (utorok) pre deti a žiakov Spojenej školy P. Sabadoša internátnej, Duklianska 2, Prešov.


Nebude prevádzka materskej školy, školského klubu, školského internátu a školskej jedálne.


Mgr. Peter Borovský, riaditeľ školy
Riaditeľské voľno