Dotácia na stravu (obedy zadarmo) alebo daňový bonus na dieťa

V školskom roku 2021/22 bude dotácia na stravu poskytovaná len po požiadaní rodičov.

Rodičia sa musia rozhodnúť, či si požiadajú u zamestnávateľa o daňový bonus alebo požiadajú o dotáciu na stravu.

V zmysle § 4 ods. 3 písm. c) zákona o dotáciách na dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník MŠ alebo ZŠ a žije v domácnosti,
v ktorej si ani jeden člen domácnosti neuplatnil na toto dieťa nárok na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa, ktoré dovŕšilo šesť rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov veku, žijúce s ním v domácnosti podľa osobitného predpisu(ďalej len „deti bez daňového bonusu), táto skutočnosť sa žiadateľovi podľa § 4 ods. 4 preukazuje čestným vyhlásením.

Ak rodič chce, aby jeho dieťa dostávalo dotáciu na stravu je povinný vyplniť Čestné vyhlásenie (v prílohe) a zaslať poštou na adresu školy (SŠPSI, Duklianska 2, 080 76 Prešov) alebo osobne doručiť do schránky školy do 31. júla 2021.

Rodičia, ktorí sú v hmotnej núdzi majú povinnosť priniesť aj Potvrdenie z Úradu práce a sociálnych vecí.

Dotácia na stravu (obedy zadarmo) alebo daňový bonus na dieťa