OZNAM PRE RODIČOV, ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV, PEDAGOGICKÝCH A ODBORNÝCH ZAMESTNANCOV ŠaŠZ

Oznamujeme Vám, že naše CŠPP od 8. 2. 2021 naďalej pokračuje v činnosti v rámci poskytovania individuálnej odbornej činnosti – prioritne zameranej najmä na poradenstvo a terapie.

Ostatné činnosti  budeme naďalej realizovať dištančnou formou –  telefonicky,  e-mailom,  prípadne on-line.

Obnovenie  činnosti CŠPP sa realizuje v súlade s aktuálnym epidemiologickým stavom v jednotlivých okresoch SR.

Na základe rozhodnutia ministra školstva SR č. 2021/10079:1–A1810 bod 3 a vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva č. 47/2021 (podľa § 59 zákona č. 355/2007 o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia) od 8. 2. 2021 do 19. 3. 2021 sa, podľa § 1 ods. 2, zákaz vstupu do vnútorných a vonkajších priestorov nevzťahuje na:

a) osobu, ktorá sa preukáže potvrdením o negatívnom výsledku RT- PCR testu alebo potvrdením o negatívnom výsledku antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní,

b) osobu, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 a má o jeho prekonaní doklad nie starší ako tri mesiace,

c) osobu, ktorá sa preukáže, že jej bolo diagnostikované ochorenie COVID-19 v období nie dávnejšom ako 3 mesiace od okamihu vstupu,

d) osobu zaočkovanú proti ochoreniu COVID-19 aj druhou dávkou vakcíny a od tohto očkovania uplynulo aspoň 14 dní,

e) dieťa do desiatich rokov veku,

f) vstup dieťaťa materskej školy, žiaka prvého stupňa základnej školy do školského zariadenia.

Rodič, zákonný zástupca dieťaťa, žiak ZŠ vo veku od 10 rokov, plnoletý žiak, pedagogický a odborný zamestnanec  ŠaŠZ, v prípade ak nemajú výnimku podľa vyhlášky č. 47/2021), sa pri príchode do CŠPP musí preukázať negatívnym výsledkom PCR alebo antigénového testu nie staršieho ako 7 dní a predložiť čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti (tlačivo k dispozícii v CŠPP).

 V prípade akýchkoľvek ďalších zmien Vás budeme včas informovať.

 V Prešove, dňa 8. februára 2021

Mgr. Peter Borovský,  riaditeľ CŠPP

Oznam o činnosti CŠPP