Organizácia výchovy a vzdelávania na škole

  1. Zamestnanci predkladajú po každom prerušení dochádzky do zamestnania v trvaní viac ako tri (3) po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) písomné vyhlásenie o tom, že zamestnanec neprejavuje príznaky Covid-19 a nemá nariadené karanténne opatrenia, poprípade PN vystavené príslušným lekárom.

2. Zákonný zástupca predkladá po každom prerušení dochádzky žiaka do školy v trvaní viac ako tri (3) po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) písomné vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti.

NARIADENIE RIADITEĽA ŠKOLY