Prevádzka MŠ a ŠKD do 16,00 h.

Vydávanie vysvedčení triednym učiteľom o 9,00 h. v triede.

Výdaj obedov:

MŠ, prípravný a 1. ročník o 10,00 h.

2.– 4. ročník o 10,30 h.

5.– 9. ročník, SOŠ o 11,00 h.

Organizácia vyučovania 30. júna 2020