V polovici januára sa deti Materskej školy a prípravného ročníka zúčastnili KORČULIARSKEHO VÝCVIKU. Úlohou školskej telesnej aktivity  bolo poskytovať deťom čo najviac pohybových podnetov , rozvíjať ich prirodzenú pohyblivosť a záujem o šport. V korčuľovaní si  deti postupne osvojili hlavne vytrvalosť a pohyblivosť pri pohybe na korčuliach, rozvoj rovnováhy, koordinácie pohybov, nácvik  jednotlivých korčuliarskych činností, bezpečnostné a hygienické zásady. Nemenej dôležité bolo aj vytváranie kladného vzťahu k pohybu a činnosti v zimnom prostredí, otužovanie, upevňovanie kolektívnych vzťahov, výchova odvahy, rozhodnosti, vytrvalosti, prekonávania únavy, rozvoj súťaživosti a radosti z pohybu a hlavne úprimnej radosti. 

Tento korčuliarsky kurz pre deti so sluchovým a rečovým postihnutím podporila Nadácia pre deti Slovenska z nadačného fondu Deti v bezpečí a poisťovňa Kooperativa v rámci projektu „Športom k aktívnemu životu a komunikácií bez bariér“ v spolupráci s OZ Priatelia sluchovo postihnutých detí.

Na začiatku nie jeden pád a slza na líčku, o to viac na konci úsmev a spokojnosť na tváričke.

video:

fotky: 

Korčuľovanie v MŠ a Pr. roč s NKS / Google Photos

 

Korčuľovanie MŠ a prípravných ročníkov ZŠ s NKS