Poplatky v školskej jedálni a spôsoby ich úhrady

Každý stravník je povinný zaplatiť na účet školskej jedálne finančnú zálohu na pokrytie výdavkov v prípade neodhlásenej alebo neodobratej stravy vo výške 20,- € do 20.9.2019.

Táto záloha bude zúčtovaná na konci školského roka.

Účet školskej jedálne:

IBAN:                                    SK12 8180 0000 0070 0026 7735

Variabilný symbol:          rodné číslo dieťaťa

Správa pre prijímateľa: meno a priezvisko dieťaťa (povinný údaj)

 

Oznam pre rodičov – stravovanie 2019/2020