Riaditeľ školy v zmysle zákona o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov č. 245/2008 Z. z. § 114 ods. 3 určuje výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí vo výške 7,47 % zo sumy životného minima pre nezaopatrené dieťa takto:

  • vo výške 7,00€ od 1.septembra 2018 do vykonania zmeny.

 

 

Ďalšie info o zmene začiatku školského roka 2018/2019: 3. september 2018 o 9.00 hod.

Oznam o zmene výšky poplatku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou v ŠKD