Správa z WORKSHOPU

 

Dňa 09.12.2016 od 8.30 – do 16.00hod. sa na Pedagogickej fakulte v Bratislave (Račianska 59) uskutočnil Workshop k výsledkom hodnotenia obsahovej a formálnej stránky písomného prejavu žiakov so stratou sluchu vzdelávaných v odlišných vzdelávacích prostrediach. Organizátormi bol tím vysokoškolských pedagógov na už spomínanej fakulte.

Tento vedecký výskum je cez projekt VEGA, kde cieľom bolo popísať formálnu a obsahovú stránku písomného prejavu žiakov so sluchovým postihnutím, (ďalej len SP) v 5.-9. ročníku základných škôl (ZŠ) a 1.-4.(príp.5) ročníku stredných škôl (SŠ) vzdelávaných v rozličných vzdelávacích prostrediach. Cieľom tiež bolo poskytnúť informácie o výsledkoch výskumu a ich využitie v praxi.

Zapojili sa žiaci vo veku od 13-20 rokov (okolo 140 žiakov).

Vo výskume boli zaradení:

 1. 1. žiaci bežných škôl so SP
 2. žiaci špeciálnych škôl (ŠŠ) so SP
 3. intaktní žiaci

Výskumné metódy:

 1. Dotazník (17 otázok žiakom zameraných na rodinnú anamnézu)
 2. Písanie na voľnú tému
 3. Písanie na zadanú tému (O zlatej rybke), krátke video bez zvuku

Zapojilo sa veľa škôl z celého Slovenska. K hodnoteniu bolo až 700 prác.

Základné školy

zahraničí výsledky nepočujúcich žiakov boli, že 17-18 roční žiaci sú porovnateľní s 8-10 ročnými intaktnými žiakmi. Častým problémom je vyjadriť sa v texte, hlavne u žiakov z prostredia nepočujúcich, jednoduché vyjadrovanie a problém hlavnej myšlienky.

Dnes pomáhajú nepočujúcim informačné a komunikačné technológie (IKT), kde sa dokážu dorozumieť aj bez hovorenej reči (e-mail, sms, skype, facebook,…).

S vekom, čo sa potvrdilo aj u nás sa však komunikácia zlepšuje (pre porovnanie v 5. ročníku ZŠ 54 slov a v 1.ročníku SŠ až 202 slov), aj keď stále je iná ako u počujúcej populácie. Teda úroveň komunikácie stúpa, čo je pozitívne, čo však treba povedať, že hoci je to zrozumiteľné, nie je to správne napísané. Veľa nepočujúcich nemá potrebu učiť sa ďalej, povedia: „To mi stačí.“

 Zaujímavosti:

 • nepočujúci písali viac slov ako nedoslýchaví alebo žiaci s ľahkou stratou sluchu (cca 250 slov),
 • slová boli zrozumiteľné, ale veta už nie,
 • žiaci, ktorí na vyučovaní nosia načúvací aparát, príp.kochleárny implantát, ale doma už nie boli úspešnejší ako ostatní žiaci (až 329 slov).

 

Špeciálne školy

Bolo tu zapojených 142 žiakov vo veku od 13-20 rokov. Z dotazníka vyplynulo, že 58 žiakov je s načúvacími aparátmi(NA), príp. majú kochleárny implantát(KI), druhá polovica nemala žiadne kompenzačné pomôcky.

Doma títo žiaci komunikujú:

 • Hovorený jazyk (HJ) 73 žiakov,
 • Posunkový jazyk (PJ) 24 žiakov,
 • Kombináciou HJ+PJ komunikuje 45 žiakov

 

Zaujímavosti:

 • Takmer polovica žiakov je ohodnotená známkou 3 zo slovenského jazyka,
 • Kombinácia HJ + PJ majú 90% úspešnosť v najvyššom počte slov,
 • Žiaci sa vedia ohodnotiť,
 • Písali až 50 % súvetí viet, čo je pozitívne i prekvapujúce,
 • Žiaci s KI nemajú viac viet ako tí žiaci, ktorí majú vypnuté NA.

 

Komparácia výsledkov bežných škôl a špeciálnych škôl pre Sp

Závery:

Bežné školy – 82 %

Špeciálne školy – 78%

Z výsledkov vyplýva, že nie je taký rozdiel medzi bežnými školami a špeciálnymi školami, rozdiel je len cca 10 slov. Rozdiel bol len v počte viet (vyšší počet viet) na bežných školách.

Zaujímavosť na záver:

 • Na špeciálnych školách sa cítili žiaci nezačlenení, ale na bežných školách u SP to tak nebolo.
 • Dievčatá boli vo väčšine úloh lepšie ako chlapci J

Prax:

 1. Bude vydaná publikácia z tohto vedeckého výskumu v januári 2016
 2. Pre rodičov, ktorí majú malé deti so SP bude vydaná publikácia Základ posunkov pre deti so SP

 

Spracovala Mgr. Mária Marcinová

Správa z Workshopu k výsledkom hodnotenia obsahovej a formálnej stránky písomného prejavu žiakov so stratou sluchu