Školský poriadok materskej školy  – 

Školský poriadok pre ZŠ, SOŠ a ich zložky ŠKD a školský internát –