Oznamy školskej jedálne pre rodičov

– platby za stravu detí je nutné vyplatiť vždy do posledného dňa mesiaca na mesiac nasledujúci

– odhlásiť stravu je potrebné deň vopred alebo ráno do 8.oo hod.

 – za odhlásenie stravy je zodpovedný samotný rodič, nie učiteľ ani vychovávateľ

 – priame telefonické spojenie do jedálne je 051/77 11 360 (vrátnica)

Upozorňujeme rodičov na bezhotovostné platenie stravy cez trvalé príkazy

na č.účtu: IBAN SK12 8180 0000 0070 0026 7735

 (bližšie informácie u vedúcej jedálne)

Finančné pásma

– deti a žiaci našej školy sú zaradení do 1. pásma

Finančné pásma pre jednotlivé zložky si môžete pozrieť na prílohu.