Záujemcom o štúdium na našej strednej škole umožníme kedykoľvek po vzájomnej dohode prehliadku našich učební a dielní a takisto stretnutie
s učiteľmi odborných predmetov a praxe.

DOD 2017/2018