Ponuka odborov

 

SOŠ – štvorročné študijné odbory s päťročnou prípravou, končiace maturitnou skúškou, výučným listom, majú úplné stredné odborné vzdelanie – stupeň vzdelania ISCED 3A

2697 K      mechanik elektrotechnik

3137 K 01 operátor odevnej výroby – odevná výroba

2413 K 00 mechanik strojov a zariadení

3447 K 00 grafik digitálnych médií

2462  strojný mechanik

 

Nadstavbové maturitné štúdium pre absolventov 4 ročných učebných odborov

2675 L 03 elektrotechnika, elektronické zariadenia

3125 L 00 odevníctvo

2414 L 01 strojárstvo – výroba, montáž a opravy prístrojov, strojov a zariadení

 

SOŠ – trojročné učebné odbory v štvorročnej príprave končia záverečnou skúškou, žiaci získajú výučný list, majú stredné odborné vzdelanie – stupeň vzdelania ISCED 3C

2683 H 15 elektromechanik – úžitková technika

3152 H 01 krajčír, krajčírka – pánske odevy

3152 H 02 krajčír, krajčírka – dámske odevy

 

Odborné učilište (OU) – dvojročný učebný odbor v trojročnej príprave, žiaci dosiahnu stupeň vzdelania ISCED 2C

Odborné učilište je určené pre žiakov so zdravotným postihnutím, ktorí 
a) ukončili 9. ročník alebo povinnú školskú dochádzku v špeciálnej základnej škole,
b) ukončili 9. ročník alebo povinnú školskú dochádzku v základnej škole, a to v špeciálnej triede alebo ako individuálne integrovaní žiaci so ŠVVP.
Odborné učilište poskytuje odbornú prípravu v učebnom odbore:
6494 G 00 služby a domáce práce 

 

Podmienky prijatia:     

Pre všetky odbory – foniatrickým vyšetrením potvrdené sluchové postihnutie alebo logopedickým vyšetrením potvrdená narušená komunikačná schopnosť +

 

študijné odbory                       učebné odbory                 2-ročný učebný odbor

– prospech                                – pohovor                              – pohovor

– výsledky monitoru

– prijímacie skúšky