Ponuka odborov

SOŠ – štvorročné študijné odbory s päťročnou prípravou, končiace maturitnou skúškou, výučným listom, majú úplné stredné odborné vzdelanie – stupeň vzdelania ISCED 3A

2697 K 00 mechanik elektrotechnik (organizačná a výpočtová technika)

2413 K 00 mechanik strojov a zariadení

3447 K 00 grafik digitálnych médií

Nadstavbové maturitné štúdium pre absolventov 4 ročných učebných odborov

2675 L 03 elektrotechnika, elektronické zariadenia

2414 L 01 strojárstvo – výroba, montáž a opravy prístrojov, strojov a zariadení

SOŠ – trojročné učebné odbory v štvorročnej príprave končia záverečnou skúškou, žiaci získajú výučný list, majú stredné odborné vzdelanie – stupeň vzdelania ISCED 3C

2683 H 15 elektromechanik – úžitková technika

2464 H 01 strojný mechanik

Odborné učilište (OU) – dvojročný učebný odbor v trojročnej príprave, žiaci dosiahnu stupeň vzdelania ISCED 2C

Odborné učilište je určené pre žiakov so zdravotným postihnutím, ktorí 
a) ukončili 9. ročník alebo povinnú školskú dochádzku v špeciálnej základnej škole,
b) ukončili 9. ročník alebo povinnú školskú dochádzku v základnej škole, a to v špeciálnej triede alebo ako individuálne integrovaní žiaci so ŠVVP.
 
Odborné učilište poskytuje odbornú prípravu v učebnom odbore:
6494 G 00 služby a domáce práce 

Podmienky prijatia:     

Pre všetky odbory – foniatrickým vyšetrením potvrdené sluchové postihnutie alebo logopedickým vyšetrením potvrdená narušená komunikačná schopnosť +

študijné odbory                       učebné odbory                 2-ročný učebný odbor

– prospech                                – pohovor                              – pohovor

– výsledky monitoru

– prijímacie skúšky

Buletín SOŠ: SOS buletin.pdf